เกี่ยวกับเรา

 ประวัติบริษัท
บริษัท ทีฆา เรียลเอสเตท จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125559019100 ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000.00 บาท ณวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรที่ดินเปล่า หรือจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม เพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัด ภายใต้การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 88/88 หมู่2 ซอยงามวงศ์วาน6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 VISION
เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภคเพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้


 MISSION
เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับลูกค้า คู่ค้า บุคลากรและองค์กร ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจผ่านปรัชญาองค์กรเน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างระบบจัดการความรู้องค์กร เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การก่อสร้าง การออกแบบ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุและการบริการ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง


 VALUES
ในการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการและพัฒนาสินค้าให้เกิดความภูมิใจสูงสุดต่อลูกค้า จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับชั้น จึงจำเป็นต้องมีค่านิยมในการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ตามค่านิยม 5ประการ คือ TRUST อันประกอบด้วย

• Teamwork การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
• Responsibility การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่     
• Unity การมีเอกภาพและเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
• Service การบริการด้วยใจ
• Technology การมีความสามารถด้านเทคโนโลยี การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน